ROUTE Poienesti – Revitalizarea relatiilor comunitare din Poienesti prin furnizarea de servicii integrate – ID 139922

Criteriile de selectia a planurilor de afaceri

Fundatia World Vision Romania, în calitate de lider impreuna cu partenerii: U.A.T. Comuna Poienesti , Scoala Gimnaziala Nr. 1 Poienesti si Asociatia – Centrul de analiza si inovare economico – sociala care fac parte din cadrul proiectului „ROUTE Poienesti – Revitalizarea relatiilor comunitare din Poienesti prin furnizarea de servicii integrate” Contract POCU/827/5/2/139922 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, anunță desfășurarea concursului de planuri de afaceri. Detalii calendar de apel de proiecte

Scopul concursului de planuri de afaceri este selectarea a 3 de planuri de afaceri în vederea obtinerii unei finantări nerambursabile prin schema de ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, în valoare de maxim 48,435 lei/plan. Bugetul total al concursului este de 145,305 lei.

Conditii de participare
La concursul de planuri de afaceri pot participa toți membrii grupului țintă din cadrul prezentului proiect.

Pentru mai multe detalii legate de participarea la concursul de planuri de afaceri, puteti consulta Metodologia de recrutare grup tinta

Modalitate de depunere

Depunerea dosarului de inscriere se face personal de catre persoanele ce propun planul de afaceri.

Depunerea se face:
– personal, la cerere, cand situatia o permite, cu solicitarea beneficiarului catre expertii responsabili de apelul de concurs la sediul Centrul Comunitar de Asistenta Integrata din Comuna Poienesti, Jud. Vaslui, Romania

– prin posta, curier rapid, la sediul Fundatiei World Vision Romania din Str. Mihail Sadoveanu, Nr 4, Oras Negresti, Judetul Vaslui, Romania

Pentru mai multe detalii legate de modalitatea de depunere, continutul dosarului si documente necesare puteti consulta: Metodologie CONCURS, Metodologie acordare subvenție ROUTE, Ghidul acordarii Schemei de minimis

Continut dosar

Anexa 1 – Cererea de finantare

Anexa 2 – Planul de afaceri

Anexa 3 – Bugetul planului de afaceri

Anexa 4 – Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

Anexa 5 – Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis

Anexa 6 – Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese si evitarea dublei finantari

Anexa 7 – Ghidul acordarii schemei de minimis

Orice document doveditor de apartenenta la categoriile de grup tinta eligibile (daca au avut loc modificari de la momentul inscrierii in grupul tinta)

Rezultate si contestatii

Rezultatele preliminare vor fi afisate pe site-ul Fundatiei World Vision Romania, la avizierul Primariei Poienesti si la Centrul Comunitar de Asistenta Integrata din comuna Poienesti in data de 16 August 2022.

Contestatiile privind rezultatele evaluarii tehnico-economice a planurilor de afaceri se pot face in termen de 48 de ore de la data afisarii listei preliminare a planurilor evaluate, cu punctajele obtinute si a a planurilor selectate pentru finantare, pe site-ul proiectului, la avizerul Primariei Poienesti si la Centrul Comunitar de Asistenta Integrata din comuna Poienesti.
Contestatiile se vor depune personal, prin curier sau prin posta, la sediul Fundatiei World Vision din Str. Mihail Sadoveanu, Nr 4, Oras Negresti, Judetul Vaslui, Romania

Rezultatele finale vor fi afisate pe site si la sesdiul celor doua institutii in data de 20 August 2022.

Persoana de contact:

Andreea Gurita – Coordonator program mentorat PP – 076807055

Model cerere contestatie

Persoana de contact contestatii:

Remus Ifrim – Manager proiect – 0736444810

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Cod proiect 139922

Cod apel: POCU/827/5/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Componenta 1 : Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori – Regiuni mai putin dezvoltate.

Axa Prioritara : Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii

 

METODOLOGIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI

Capitolul I – INTRODUCERE

I.1 Cadru general

Prezenta Metodologie de evaluare și selecție a planurilor de afaceri este elaborată în cadrul proiectului “ROUTE Poienești- Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești prin furnizarea de servicii integrate” Contract POCU/827/5/2/139922 și are ca scop stabilirea procedurii de evaluare a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului astfel încât să se asigure ca procesul de selecție respect principiile de transparență, echidistanță și obiectivitate. Regulile stabilite prin prezenta metodologie sunt obligatorii pentru toți participanții la concursul de planuri de afaceri și nu exonerează nici o persoană participantă de obligația cunoașterii și respectării acesteia.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Cod apel: POCU/827/5/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Componenta 1 : Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori – Regiuni mai putin dezvoltate.

Axa Prioritara : Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii

I.2. Cadru legal

 • Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;
 • Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”
 • Contractul de finanțare încheiat;
 • Schema de ajutor de Minimis implementate in cadrul acestui proiect precum si prevederile Ordinului nr. 7136/14.12.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori” aferenta POCU 2014-2020.

Termeni și definiții

În prezenta metodologie sunt utilizați termini și definiții orientative care au legătură cu organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri.

Beneficiar de ajutor de minimis – întreprindere care beneficiază, în cadrul unui proiect finanțat prin Axa Prioritara : Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, de ajutor de minimis;

Contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de minimis, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU;

Administrator al schemei de minimis – persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”administratorii schemei de minimis sunt administratorii responsabili cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis;

Contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;

Beneficiarul finanțării nerambursabile – are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu AM POCU/OI POCU.

Conflictul de interese – Conform art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011„Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane: 1. cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți; 2. soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin pârți sociale, pârți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți; 3. cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare.” Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică solicitantul/parteneri de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială, sau care îi împiedică să execute activitățile prevăzute în cererea de finanțare sau în reglementările specifice, din motive referitoare la familie, viață personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv;

Incompatibilitatea – reprezintă interdicția (expres prevăzută de lege) de a cumula două sau mai multe funcții/ atribuții care prin exercitarea lor simultană ar putea altera obiectivitatea cu care oficialul public are obligația să își îndeplinească sarcinile de serviciu. În înțelesul prezentei, incompatibilitatea este situația conflictuală clar identificată în care un oficial public nu poate realiza în același timp anumite activități în domeniul privat și în domeniul public și nu poate cumula anumite funcții din domeniul privat și domeniul public. Pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate, un oficial public nu trebuie să ia nici o decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcții interzise de lege;

Comisie de evaluare – Evaluarea va fi facuta conform criteriilor si grilelor de evaluare prevazute in regulament de catre o comisie cu un numar impar de membri din care vor face parte atat experti in domeniul antreprenoriatului, cat si reprezentanti ai principalilor actori locali sau judeteni (ex. APL, Camera de Comert, reprezentanti ai mediului de afaceri etc.).

I.3 Bugetul aferent competiției de planuri de afaceri

Bugetul maxim pentru ajutorul de minimis acordat în cadrul prezentului proiect, în urma concursului de planuri de afaceri, este de 145,305 lei.

Fiecare plan de afaceri selectat va beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestuia în aplicare în valoare de maximum 48,435 lei, având angajamentul de a crea minim un loc de muncă.

Planurile de afaceri care nu respectă aceste plafoane, vor fi considerate neeligibile. Se vor putea finanța 3 de planuri de afaceri de valoare maximă 48,435 lei.

Capitolul II – CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU PLANURILE DE AFACERI CE VOR FI FINANȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Pot participa la concursul de planuri de afaceri toți beneficiarii din grupul tinta care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții atat ei cat si afecerile infiintate:

 • și-au exprimat în scris intenția de a înființa o afacere prin intermediul Schemei de minimis.
 • au domiciliul/reședința în termen de valabilitate în comuna Poienesti, Judetul Vaslui, la data depunerii planului de afaceri, iar cartea de identitate este în termen de valabilitate.
 • să nu fi fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale.
 • să nu fi fost niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.
 • să nu fie angajat al liderului de proiect sau al partenerilor și nici să nu fie în relație de
 • soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerilor.
 • să își asume responsabilitatea implementării planului de afaceri depus, în calitate de viitor reprezentant legal al întreprinderii ce va fi înființată, şi să nu acţioneze ca intermediar pentru planul de afaceri propus spre finanțare.
 • Pentru a putea fi subvenționate, societatea create trebuie să creeze minim 1 loc de muncă
 • Planul de afaceri să nu fie identic sau foarte asemănător cu altul/altele propuse de alte persoane în cadrul concursului. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, care sunt identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

NU se finanteaza:

 • Activitati in sectoarele pescuitului si acvaculturii;
 • Activitati in domeniul productiei primare de produse agricole;
 • Activitati in sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole;
 • Achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri;
 • Activitati conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de cele importate;
 • Activitati de export catre tari terte/state membre, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Cheltuieli eligibile:

 1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat:

– Cheltuieli salariale;

– Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați;

– Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori);

 1. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:

– Cheltuieli pentru cazare;

– Cheltuieli cu diurna personalului;

– Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)

– Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

 1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
 2. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor;
 3. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
 4. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile);
 5. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor;
 6. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor;
 7. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente; funcţionării întreprinderilor;
 8. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor;
 9. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor;
 10. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor;
 11. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor;
 12. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor;
 13. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor;

– Prelucrare de date

– Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

– Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

– Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Planul de afaceri trebuie să respecte modelul din metodologie – anexa 2 – Plan de afaceri. Planul de afaceri va demonstra fără echivoc că se vor asigura condițiile și resursele de a menține investiția solicitată în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.

Neîndeplinirea acestor condiții conduce la respingerea participanților și/sau a planului de afaceri depus de participanți.

Capitolul III – EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERE

III.1 Inscrierea la concurs și conținutul dosarului de inscriere

Anunțul privind începerea Concursului de planuri de afaceri va fi afisat la sediul CCAIP din comuna Poienesti, împreună cu prezenta metodologie, din care fac parte integrantă Anexele enumerate în conținutul prezentei.

Ulterior, daca va fi cazul, se vor afisa și eventualele modificări, actualizări sau clarificări aduse metodologiei și/sau documentelor de concurs.

Inscrierea planului de afaceri în competiția de planuri de afaceri se va realiza online la adresa de email: andreea_gurita@wvi.org

Inscrierea la Concursul de planuri de afaceri se face prin depunerea dosarelor de participare.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. Cerere de finantare (Anexa 1)
 2. Plan de afaceri (Anexa 2)
 3. Bugetul planului de afaceri (Anexa 3)
 4. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (Anexa 4)
 5. Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis (Anexa 5)
 6. Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese si evitarea dublei finantari (Anexa 6)
 7. Orice document doveditor de apartenenta la categoriile de grup tinta eligibile (daca au avut loc modificari de la momentul inscrierii in grupul tinta).

Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost declarate câștigătoare, vor avea obligația să depună în termen de maxim 10 zile, următoarele documente:

 1. Cazier judiciar, în original – pentru participant și, dacă este cazul, pentru asociat/ asociați;
 2. Cazier fiscal – în original – pentru participant și, dacă este cazul, pentru asociat/ asociați;

Dosarele de înscriere vor fi înregistrate și centralizate de către expertul organizare concurs PA – Solicitant.

III.2 Constituirea comisiei verificare și evaluare planuri de afaceri

In vederea organizării concursului planurilor de afaceri se va constitui comisia de verificare și evaluare planuri de afaceri. Comisia de verificare și evaluare planuri de afaceri va fi constituită din 9 membrii:

 1. persoană care va fi responsabilă de coordonarea procesului de verificare și evaluare – manager de proiect
 2. 3 persoane responsabile de verificarea administrativă și a eligibilității planurilor de afaceri in etapa a 1-a (expertii organizare concurs plan de afaceri)
 3. comisie / juriu format din 3 persoane, care va evalua planurile de afaceri în etapa a 2-a
 4. comisie/ juriu format din 2 persoane care va reevalua planurile de afaceri supuse contestației din etapa a 2-a.

Comisia/ juriu care va evalua planurile de afaceri în etapa a 2 -a va fi formată din o comisie cu un numar impar de membri din care vor face parte atat experti in domeniul antreprenoriatului, cat si reprezentanti ai principalilor actori locali sau judeteni (ex. APL, Camera de Comert, reprezentanti ai mediului de afaceri etc.).

Comisia de verificare și evaluare planuri de afaceri va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

 • Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.
 • Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile in zona geografică de implementare a proiectului.
 • Planurile de afaceri și bugetul aferent respectă principiul cheltuirii eficiente a banilor publici și nu conțin cheltuieli nejustificate sau exagerate.

Fiecare plan de afaceri înscris în concurs va fi evaluat de 3 evaluatori diferiți. Aceștia vor analiza aplicațiile beneficiarilor, vor verifica inițial conformitatea administrativă a aplicațiilor și ulterior vor acorda puncte pentru fiecare criteriu, conform grilei de evaluare administrativă și a eligibilității.

III. 3 Evaluarea planurilor de afaceri

Obiectivul etapei de evaluare a planurilor de afaceri este de a ierarhiza planurile de afaceri înscrise în Concurs pe baza unor criterii cât mai obiective în vederea selectării planurilor de afaceri care vor primi finanțare.

Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza în 3 etape:

Etapa 1 – Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității planului de afaceri

Etapa 2 – Evaluarea tehnico-economică

Etapa 3 – Selecția planurilor de afaceri

III. 3.1 Etapa 1 – Verificarea conformității administrative și a eligibilității planurilor de afaceri

Această etapă constă în verificarea condițiilor de eligibilitate și conformitate așa cum rezultă din prezenta metodologie și Grila de evaluare administrativă și a eligibilității.

Verificarea conformităţii administrative a planului de afaceri va fi realizată de o comisie formată din experții organizare concurs planuri de afaceri, conform Anexa 1_ Grila de evaluare administrativă și a eligibilității.

Toate criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității planurilor de afaceri sunt obligatorii de îndeplinit. În cazul în care, comisia constată că unul sau mai multe documente prezentate spre evaluare nu sunt clare, poate solicita o singură solicitare de clarificări participantului la Concurs. Solicitarea va fi transmisă prin poșta electronică la adresa de corespondență precizată de participant în Planul de afaceri. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este de 1 zi de la confirmarea primirii, dar nu mai mult de 2 zile de la data transmiterii solicitării. Răspunsul la solicitarea de clarificări se va transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail a administratorului schemei de antreprenoriat.

Numai planurile de afaceri care îndeplinesc toate condițiile de conformitate și eligibilitate, se vor califica pentru a doua etapă de evaluare. În cazul neîndeplinirii condițiilor de conformitate/eligibilitate pentru participarea la concurs, participanții neeligibili vor fi informați asupra respingerii aplicației lor

Comunicarea se va transmite prin poșta electronică, la adresa de corespondență precizată de participant în Planul de afaceri.

Toți participanții cărora le-au fost respinse planurile de afaceri in cadrul evaluării administrative vor avea posibilitatea de a contesta rezultatul in termen de 2 zile de la publicarea rezultatelor. Contestațiile vor fi evaluate de o comisie constituita din 2 membri, care va da o decizie de soluționare a contestației.

III.3.2 Etapa 2 – Evaluarea tehnico – economică

Această etapă vizează elemente ce țin de calitatea planurilor de afaceri depuse, de aplicabilitatea practică și de șansele de succes sustenabil ale planului de afaceri.

Planurile de afaceri declarate eligibile în urma etapei 1 de evaluare vor intra în cea de a doua etapă a evaluării, și anume evaluarea tehnico-economica. Fiecare plan de afaceri va primi un punctaj din partea fiecarui membru al comisiei, în conformitate cu Anexa 2_ Grila de verificare tehnico-economica a planurilor de afaceri, după care se va calcula media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisie.

Punctajul maxim ce poate fi obținut de un plan de afaceri este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru care planul de afaceri poate fi declarat admis pentru finanțare este de 70 de puncte. Toate planurile de afaceri care obțin mai puțin de 70 de puncte vor fi declarate respinse de la finanțare.

Toți participantii cărora le-au fost respinse planurile de afaceri în cadrul acestei etape vor avea posibilitatea de a contesta rezultatul in termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor.

Contestațiile vor fi evaluate de o comisie constituita din 2 membri, care va da o decizie de soluționare a contestației.

III.3.3 Etapa 3 – Selecția planurilor de afaceri

Ca urmare a încheierii procesului de evaluare, administratorul schemei de antreprenoriat va centraliza rezultatele obținute și va realiza ierarhizarea planurilor de afaceri, în funcție de punctajul total obținut după evaluare.

Vor putea fi finanțate planurile de afaceri care obțin un punctaj final de minimum 70 de puncte. Vor fi selectate 3 de planuri de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în urma aplicării Grilei de verificare tehnico-economice a planurilor de afaceri, cu respectarea condițiilor obligatorii.

Având în vedere indicatorii propuși a se realiza în cadrul proiectului ROUTE Poienesti – „Revitalizarea relatiilor comunitare din Poienesti prin furnizarea de servicii integrate” dar și alocarea financiară aferentă acestui Concurs, algoritmul de ierarhizare va viza următoarele etape:

 • Comisia stabilește clasamentul general în funcție de punctajul total obținut în urma etapei a doua de evaluare;
 • Comisia identifică planurile de afaceri care sunt identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

În cazul în care doi candidați prezintă, după aplicarea grilei de evaluare tehnico- economica a planurilor de afaceri, au un punctaj identic, se va proceda la aplicarea următorului criteriu de departajare:

Data depunerii și inregistrării planului de afaceri

În urma evaluării și selectării planurilor de afaceri se va întocmi o listă cu 3 de planuri de afaceri ce urmează a fi subvenționate și o lista de rezervă cu 2 planuri de afaceri clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și după aplicarea condițiilor obligatorii.

Persoanele ale căror planuri de afaceri sunt pe lista de rezervă ar putea beneficia de ajutor de minimis dacă una sau mai multe persoane din lista cu planuri de afaceri selectate pentru finanțare renunță la implementarea afacerii.

Procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri câștigătoare se va finaliza printr-un proces verbal semnat de toți membrii comisiei iar rezultatele evaluării tuturor planurilor de afaceri depuse vor fi afisate la sediul Centrului Comunitar de Asistenta Integrata din comuna Poienesti.

III.3.4 Contestații

În urma finalizării procesului de selecție fiecare participant la concurs va primi personal pe adresa de mail rezultatul evaluării propriului plan de afaceri.

Rezultatele evaluării vor fi făcute publice conform calendarului concursului de planuri de afaceri la sediul Centrului Comunitar de Asistenta Integrata din comuna Poienesti.

Candidații au posibilitatea de a contesta rezultatul evaluării propriului plan de afaceri o singură dată și cu respectarea termenului prevăzut in calendarul de desfășurare a concursului. Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu vor fi luate în considerare. Contestațiile se transmit pe e-mail, pe adresa de e-mail de la care a primit informarea privind evaluarea planului de afaceri, formularul de contestație fiind prezentat în Anexa 3. Contestațiile trebuie să indice în mod clar și concis aspectele contestate din rezultatul procesului de evaluare furnizand și argumentele necesare în susținerea contestației.

Contestațiile depuse în termen vor fi soluționate de către o comisie de soluționare a contestațiilor. Decizia comisiei în urma reevaluării planului de afaceri va fi transmisă către contestatar conform calendarului concursului de planuri de afacere și este definitivă. În cazul în care ierarhia planurilor de afaceri se schimbă ca urmare a reevaluarii acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către aplicanţii afectaţi de noua ierarhie. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi făcute publice conform calendarului concursului de planuri de afaceri la sediul Centrului Comunitar de Asistenta Integrata din comuna Poienesti.

Avand in vedere prevederile GDPR, pe platforma proiectului, se va publica doar numarul de inregistrare care a fost alocat planului de afaceri de catre administratorul schemei de grant si numele planului de afaceri, fara alte date de identificare a beneficiarului.

ANEXE

Metodologie concurs ROUTE

Anexa 1 – Grila de evaluare administrativă și a eligibilității.

Anexa 2 – Grila de verificare tehnico-economica a planurilor de afaceri

Anexa 3 – Formular contestatie