Advocacy

2.150.000 de copii

beneficiari ai acțiunilor de advocacy

900.000 de copii

impactaţi datorită acţiunilor de advocacy pentru direcţionarea bugetului necesar achiziţionării de echipamente electronice pentru elevi şi asigurarea măsurilor de protecţie în şcoli

30 de milioane de euro

au fost alocați pentru educație remedială

În centrul activităţii World Vision România stă bunăstarea copiilor, mai ales a celor care provin din medii vulnerabile, unde accesul la resurse și la oportunităţi este limitat. Demersurile de Advocacy sunt necesare pentru a putea oferi acestor copii șanse echitabile la educaţie și dezvoltare.

Prin Advocacy căutăm să le înţelegem cât mai bine problemele și nevoile, pentru a le putea apăra drepturile și pentru a le oferi șansa de a crește în comunităţi incluzive, prospere, care să le fie alături în procesul de dezvoltare. Reprezentăm interesele copiilor în faţa autorităţilor și a factorilor de decizie, pentru a ne asigura că drepturile le sunt respectate și că nevoile lor sunt îndeplinite, indiferent de contextul din care ei provin.

Noțiunea de Advocacy se referă la toate acțiunile și instrumentele folosite de cetățeni și organizații neguvernamentale pentru a influența deciziile care au impact direct în viața și bunăstarea unui grup vulnerabil.  

În ceea ce ne privește, vorbim despre viața și bunăstarea copiilor și mai ales a celor vulnerabili – proveniți din familii cu posibilități financiare reduse din mediul rural, din familii destrămate sau monoparentale, copii cu dizabilități sau copii orfani – care depind adesea de ceea ce fac (sau nu fac) factorii de decizie (autoritățile locale, directorii de școală, decidenții politici etc.). 

 • World Vision România susţine cauza tuturor copiilor din România și în special a celor mai vulnerabili, care locuiesc în mediul rural, militând pentru bunăstarea lor şi pentru oportunităţi echitabile de dezvoltare personală, indiferent de mediul din care provin, de sex sau apartenența etnică ori religioasă.
 • Pentru noi, Advocacy înseamnă reprezentarea intereselor copiilor în fața autorităților și a celorlalți factori de decizie. Astfel, ne străduim să înţelegem care sunt problemele și nevoile lor, să le apărăm interesele şi să îi ajutăm să trăiască în familii şi comunităţi prospere, să înveţe în şcoli de calitate, să fie protejaţi şi ocrotiţi.
 • Fundaţia World Vision România dezvoltă și implementează programe de Advocacy care abordează probleme legate de respectarea drepturilor copiilor în România şi creşterea nivelului lor de bunăstare, cu accent pe:
 • null
  Accesul echitabil la educație de calitate;
 • null
  Protecția copilului;
 • null
  Participarea copiilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc.

De cele mai multe ori, în comunitățile vulnerabile nu există o educație în ceea ce privește drepturile cetățenilor și oportunitățile de dezvoltare. Acest lucru îi împiedică pe oamenii din comunitate să lupte pentru decizii corecte și echitabile în ceea ce-i privește. În aceste comunități nu există o cultură a apărării intereselor copiilor, ceea ce împiedică accesul acestora la oportunități de dezvoltare care ar putea contribui la îmbunătățirea calității vieții lor, dar și a comunităților din care fac parte.  

 • null
  Milităm pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi elaborarea de politici publice dedicate bunăstării copilului din România, în primul rând pentru copiii din mediul rural sau alte categorii vulnerabile.
 • null
  Analizăm legislaţia în vigoare şi modul în care se aplică aceasta. În funcție de situație, propunem noi soluții legislative sau contribuim la amendarea, completarea ori înlocuirea prevederilor legislative vizate. Scopul acestor inițiative este, întotdeauna, asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru copiii din mediile defavorizate, precum și protejarea şi respectarea drepturilor acestora.
 • null
  Organizăm dezbateri şi mese rotunde cu privire la politicile publice în domeniul bunăstării copilului şi milităm pentru asumarea şi transformarea lor în acţiuni concrete.
 • null
  Realizăm și publicăm studii şi rapoarte despre condițiile actuale de trai, despre problemele şi viitorul copiilor din mediul rural din România. Aceste documente reprezintă baza pentru formularea de soluții prin intermediul unor grupuri de lucru constituite de asemenea de către Fundația World Vision România.
 • null
  Încurajăm participarea activă a cetăţenilor, motor al dezvoltării comunitare. În acest sens, implicăm copiii în procesele de decizie și relația cu decidenții, prin intermediul Consiliului Consultativ al Copiilor, organism reprezentativ, de tip deliberativ, al copiilor din comunitățile unde World Vision România își desfășoară activitatea.

Cauze pentru care milităm în prezent

Educație

Protecția copilului

Participarea copilului

 • null
  Program „Școală după școală” – Educație remedială și masă caldă, extins în şcolile din România, pentru recuperarea materiei pierdute în perioada pandemiei, reducerea abandonului școlar și creșterea performanţelor școlare ale copiilor, cu impact asupra aproximativ 1.6 milioane de elevi din învățământul primar și gimnazial.
 • null
  Implementarea eficientă a Strategiei pentru Digitalizarea Educației, cu impact asupra a 2,9 milioane elevi.
 • null
  Dezvoltarea și implementarea unui plan de formare profesională continuă a cadrelor didactice, finanţat corespunzător. Utilizarea mentorilor și crearea de reţele de suport.
 • null
  Politici eficiente pentru a atrage și menţine cadrele didactice în mediul rural, cu scopul de a reduce diferenţa dintre școlile cele mai performante și cele mai slabe, cu impact potențial pentru 1 milion de elevi din mediul rural.
 • null
  Dezvoltarea învăţământului profesional și tehnic, redefinirea programei, a modului de selecţie a elevilor și coroborarea dezvoltării învăţământului dual cu nevoile mediului de afaceri.
 • null
  Educaţie timpurie și preșcolară accesibilă tuturor copiilor, cu impact semnificativ asupra rezultatelor școlare.
 • null
  Programe de formare pentru profesori, în care aceștia să înveţe cum să recunoască bullyingul ori alte forme de violenţă asupra copilului și cum să le abordeze.
 • null
  Implicarea consilierilor școlari pentru asigurarea unui climat școlar sănătos, creșterea numărului de psihologi școlari și aplicarea unor măsuri stimulative de atragere a acestora.
 • null
  Dezvoltarea unui mecanism prin care elevii să poată să-și exprime părerea cu privire la performanţele și modul de interacţiune cu cadrele didactice.
 • null
  Un instrument de evaluare a climatului școlar ar trebui să existe în fiecare școală. În baza lui să fie dezvoltat un plan de măsuri care să redreseze aspectele care ţin de climatul școlar.
 • null
  Programele de educaţie parentală de tip „Școala Părinţilor” extinse la nivel naţional, susţinute și integrate în programele locale de dezvoltare.
 • null
  Definirea clară și specifică în legislație a Participării copilului în procesul de luare a deciziilor, măsură ce ar trebui să devină obligatorie pentru fiecare structură a autorităţii publice cu responsabilităţi în domeniu.
 • null
  Consultări periodice ale autorităţilor cu reprezentanţii elevilor la nivel local, privind aspecte care ţin de bunăstarea copilului și tânărului, de exemplu alocarea de fonduri pentru masă caldă și educaţie remedială.
 • null
  Integrarea participării copilului în curricula școlară, ca parte a disciplinei dirigenţie/cultură civică.
 • null
  Întărirea capacităţii și sprijinirea elevilor pentru a se organiza la nivelul școlii și pentru a înfiinţa un consiliu al elevilor funcţional, reprezentativ și eficient.
 • null
  O campanie publică de informare a copiilor și tinerilor cu privire la dreptul și importanţa participării acestora la luarea deciziilor.

Proiecte

JUSTinACT

Prin acest proiect ne dorim schimbarea mentalităţilor prin educaţie şi acces la informaţii. Peste 10.000 de persoane vor afla care sunt efectele abuzului sexual, de orice natură ar fi acesta, asupra victimei, precum și consecințele juridice ale acestor infracțiuni.
Proiectul este derulat de Fundația World Vision România în parteneriat cu asociațiile Vedem Just și Ecpat Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate); Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Studii și rapoarte

Ce am realizat prin Advocacy?

Alături de membrii Coaliţiei pentru o nouă prevenţie 2013, World Vision România a militat pentru includerea vaccinului pneumococic în Programul Naţional de Imunizare. Începând din toamna anului 2017, acest vaccin este accesibil în mod gratuit tuturor copiilor din România cu vârsta de sub un an.

Poziţiile şi acţiunile noastre  în sfera educaţiei au influenţat factorii de decizie în îmbunătăţirea politicilor publice/ legislaţiei în domeniu.

În perioada anilor ‘90 ne-am concentrat eforturile asupra promovării unor soluții care să înlocuiască centrele de plasament – de exemplu adopțiile și asistența maternală – precum și asupra ajutorării copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA. Ulterior ne-am îndreptat atenția asupra copiilor vulnerabili din mediul rural şi a celor cu dizabilităţi.

 • null
  Participăm la elaborarea Strategiei de educaţie remedială pentru recuperarea materiei din perioada pandemiei de COVID-19.
 • null
  Am elaborate Ghidul cu recomandări pentru reluarea activităţilor sociale şi educaţionale cu copiii în context de prevenire şi control al infecţiei cu COVID-19, care a fost folosit în cadrul activităţilor cu copiii în proiectele educaţionale şi de tip Școală după Școală, precum și în taberele de vară.
 • null
  Am contribuit la modificarea și completarea metodologiei de organizare a programului „Școală după școală”.
 • null
  Am contribuit la accesibilizarea şcolii online pentru 250.000 de copii în baza Legii nr.109/2020 care asigură elevilor și profesorilor infrastructura digitală necesară, constând în dispozitive și acces la internet, pentru educaţia la distanţă.
 • null
  Contribuim la elaborarea metodologiei de prevenire, intervenţie şi monitorizare a segregării şcolare.
 • null
  Am luat parte la „România educată”, proiect național inițiat de Președintele României de reconfigurare a sistemului românesc de educaţie până în anul 2030.
 • null
  Am militat pentru introducerea obiectivului de sănătate şi nutriţie a mamei şi copilului printre priorităţile Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 şi am contribuit la Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului pentru perioada 2014-2020. Am contribuit la elaborarea Strategiei naționale de educaţie parentală 2017-2020.
 • null
  Contribuim prin copiii din structurile participative ale copiilor din World Vision, la campania internațională It takes a World to End Violence Against Children, ca parte a rețelei internaționale de copii și tineri „Young Leaders for Ending Violence Against Children”. Ca parte a acestei rețele internaționale, ce vizează lupta împotriva violenței asupra copiilor, sprijinim și încurajăm participarea directă și activă a copiilor ca parteneri în demersuri care evidențiază rolul copiilor în combaterea unor fenomene sociale care-i afectează și nu doar din prisma lor ca beneficiari ai acestor demersuri.
 • null
  Am adus perspectiva copiilor din mediul rural din România în atenția structurilor și organismelor europene centrate pe promovarea drepturilor copilului, prin participarea la evenimente internaționale precum: 13th European Forum on the Rights of the Child 2020 și European Development Days (2018 și 2019), precum și în evenimente și consultări naționale cu reprezentanți ai Ministerului Educației, Ministerului Muncii și Asigurărilor Sociale și reprezentanți ai diferitelor ONG-uri.
 • null
  Am participat la elaborarea Strategiei privind Digitalizarea Educației în cadrul Ministerului Educației și Cercetării și am coordonat grupul de lucru Competenţe digitale pentru elevi şi studenţi.
 • null
  Am contribuit la elaborarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţiile Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
 • null
  Am contribuit la redefinirea învățământului profesional dual în România, în sistem de parteneriat între companii și școli. Încă din 2013 am militat pentru ca Ministerul Agriculturii să aibă o implicare consistentă în educaţia tehnologică cu profil agricol, iar în 2019 Legea 57 a modificat Legea Educaţiei Naţionale, prevăzând finanţarea investiţiilor din liceele tehnologice cu profil preponderent agricol de către  Ministerul Agriculturii.
 • null
  Participăm la elaborarea Strategiei naţionale privind educaţia timpurie.
 • null
  Dezvoltăm intrumente pentru analiza climatului şcolar, pe care ulterior, cu partenerii noştri din Iniţiativa Joining Forces, le vom promova la nivel naţional.
 • null
  Am sprijinit şi susţinut copiii să militeze pentru drepturile şi cauzele lor: pe 1 mai, copiii din proiectele World Vision România au trimis Ministrului Educaţiei o scrisoare deschisă prin care cereau un plan de măsuri pentru întoarcerea în siguranţă la şcoală în decursul lunii iunie a copiilor din clasele terminale. În 8 mai a fost emis un ordin comun al Ministerelor Educaţiei şi Sănătăţii stabilind măsurile de prevenire şi combarete a SARS CoV 2. Astfel, 369.000 de copii din clasele a VIII-a şi a XII-a au avut şansa să participe fizic la cursuri și la examenele finale în condiţii de siguranţă.
 • null
  Prin implicarea activă a Copiilor din Consiliul Consultativ WVR, în cadrul parteneriatului World Vision International, am contribuit la demersuri internaționale care au vizat aspecte ce privesc respectarea drepturilor copilului și incidența cazurilor de violență asupra copiilor în context pandemic. Rezultatele acestor demersuri se reflectă în rapoartele internaționale  “Children’s rights in times of Covid-19” și „Our research, Our rights-ending violence against children through the lens of child researchers from Bosnia&Hertzegovina, Brazil, Indonesia, Nicaragura, Romania and Sierra Leone”.
 • null
  Cursa celor 30 de ani de educaţie în România (15 iulie 2020, sub egida România educată – cu participarea Ministerului Educaţiei, Guvernului României, parlamentari din comisiile de specialitate, ONG-uri implicate – partener media: Edupedu)
 • null
  Ziua Educaţiei: lecţiile pandemiei (5 octombrie 2020 – Funcaţionează descentralizarea deciziei în educaţie? Cu participarea autorităţilor publice locale – partener media: Edupedu)
 • null
  Bunăstarea copilului în pandemiei şi dincolo de ea (20 noiembrie 2020, cu participarea reprezentanţilor principalelor partide politice – partener media: Europa FM)
 • null
  Bunăstarea copilului în pandemiei şi dincolo de ea (20 noiembrie 2020, cu participarea reprezentanţilor principalelor partide politice – partener media: Europa FM)
 • null
  Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României – Inegalităţile din România (7 octombrie 2019, în parteneriat cu  Rețeaua Națională Anti-sărăcie și Incluziune Socială şi Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă)
 • null
  Echitatea serviciilor medicale acordate mamelor vulnerabile (4 octombrie 2017, Parlamentul României)
 • null
  Respectarea drepturilor gravidelor (7 martie 2017, Parlamentul României)
 • null
  Sănătatea mamei şi a copilului (20 iunie 2017, Parlamentul European)
 • null
  Reducerea părăsirii timpurii a şcolii – şase mese rotunde organizate la nivel judeţean în perioada 2015-2016 pentru a documenta Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii, strategie asumată de Ministerul Educaţiei
 • null
  Întâlniri regionale pentru profesioniştii din serviciile publice locale de asistenţă socială şi DGASPC-uri din 24 de judeţe, care au urmărit identificarea de soluții de eficientizare a activității din domeniul protecției copilului la nivel central, județean sau local
 • null
  Adaptarea învăţământului dual la nevoile agriculturii şi conectarea şcolilor la afacerile din agricultura modernă şi comunitatea locală (dezbateri publice şi audieri în Parlament)

Participarea membrilor comunităţii este esenţială în procesul de dezvoltare comunitară. Experiența World Vision România arată că implicarea comunităților locale poate face diferența dintre succes sau eșec. Comunitatea, prin liderii săi formali (primar, șefi de instituții precum Poliție sau școală, preot) și informali (lideri ai comunității) trebuie să fie implicată în procesele de decizie privind bunăstarea copiilor, pentru ca acestea să să aibă impactul dorit. Prin proiectele și programele noastre, susținem participarea activă a oamenilor din comunitate la procesele decizionale.

 • null
  În 2012 am creat Consiliul Consultativ al Copiilor WVR, din care fac parte 12 copii aleși tot de copii, care are rolul de a fi vocea celor circa 40.000 de copii din comunitățile unde suntem prezenți. Rolul acestui organism este de a reprezenta interesele copiilor din mediul rural și de a vorbi despre nevoile acestora în relația cu factorii de decizie, comunități și organizații internaționale. Propunerile elaborate de Consiliu și Grupurile de inițiativă locale ale copiilor, sunt analizate şi incluse pe agenda World Vision. Vocea și interesul superior al copiilor din proiectele World Vision România sunt reprezentate în mod direct, în toate luările de cuvânt, evenimentele și luările de poziție, de către copii capacitați și încurajați să vorbească în nume propriu.
 • null
  Desfășurăm proiectul „Make Europe Sustainable for All”, finanțat de Comisia Europeană. Proiectul reunește 25 de parteneri din 14 țări europene și are în vedere toate cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, incluzând campanii pentru combaterea inegalităților, pentru o hrană și agricultură durabile, consum și producție responsabile.
 • null
  Copiii din structurile consultative ale copiilor din World Vision Romania, Consiliul Consultativ al Copiilor și Grupurile Locale de Inițiativă ale Copiilor au fost direct implicați în consultarea Comisiei Europene cu privire la Strategia cu privire la drepturile copilului și Strategia de garantare a acestora.
 • null
  Din 2012 testăm o metodă de consultare participativă a cetăţenilor pentru a identifica cele mai bune soluţii de rezolvare a problemelor cu care se confruntă comunitatea. Testarea a avut loc într-o comunitate cu probleme legate de calitatea apei şi s-a finalizat cu decizia Consiliului Local de îmbunătăţire a reţelei de apă potabilă.
 • null
  Susținem Structurile Comunitare Consultative, structuri formale, reglementate prin lege, în cadrul cărora membrii comunităților locale, autorități, servicii deconcentrate, precum și liderii informali, caută și identifică soluții pentru problemele comunității.
 • null
  Prin programele noastre, membrii a 17 comunităţi rurale au dezvoltat planuri de acţiune pentru îmbunătăţirea condiţiilor din şcoli şi implicit creşterea calităţii educaţiei cu resurse locale. De asemenea, aceștia au căutat împreună cu autorităţile locale soluţii în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi.