Fundația World Vision Romania dă startul unor serii de dezbateri consultative la nivel național în vederea inițierii unei propuneri de politică publică privind funcționarea Structurilor Comunitare Consultative

Fundația World Visiona România a organizat luni, 12 noiembrie 2018, în orașul Negrești, Jud. Vaslui, un eveniment de prezentare și promovare a proiectului “,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, proiect finanțat prin Programul Operational Capacitate Admnistrativă.

Evenimentul organizat de Fundația World Vision Romania a fost un prilej  de dezbatere cu privire la stadiul actual al funcționării Structurilor Comunitare Consultative din Județele Vaslui  și Iasi și identificării de soluții adecvate pentru capacitarea comunităților locale să devină active și să se organizeze în Structuri Comunitare Consultative (SCC-uri) pentru a soluționa problemele stringente ale comunității.  Întâlnirea din orașul. Negrești este prima de acest fel dintr-o serie de 6 evenimente care se vor desfășura în următoarea perioadă și în comunitățile din Jud. Vâlcea, Jud. Cluj- Dolj, Ialomița și în București.

Structurile Comunitare Consultative reprezintă un model de organizare a comunităţii locale pentru o implicare permanentă si sistematică a acesteia în soluţionarea problemelor sociale Deși Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prevede obligativitatea autorităților administrației publice locale de a angrena membrii comunității locale în procesul de identificare a nevoilor comunității și respectiv, nevoilor copilului și de soluționare a problemelor sociale care îi privesc pe copii, inclusiv prin crearea unor Structuri Comunitare Consultative formate din lideri comunitari. Chiar dacă unul din obiectivele prioritare ale acestor structuri îl constituie protecția copilului, rolul și atribuțiile SCC-urilor nu trebuie confundate cu rolul serviciilor/compartimentelor de asistenţă socială care funcţionează la nivel local. SCC-urile acționează în beneficiu comunității, voluntar, independent  in raport cu alte insituții locale.

Cu toate că legiuitorul prevede obligativitatea înființării SCC-urilor la nivel de comunitate, aceste structuri sunt aproape inexistente la nivel național, având în prezent un statut incert. Mai mult, o parte din structurile existente nu au o activitate continuă sau activează doar la nivel formal fără a avea rezultate concrete.  În contextul în care unul dintre domeniile de intevenție ale Fundației World Vision Romania îl constituie creșterea calității vieții comunităților prin identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor  sociale care privesc copiii, considerăm că este necesară o responsabilizare a membrii comunității să devină activi și să ia atitudine pentru a-și crea la ei acasă un mediu social sănătos în care copiii pot avea un viitor prosper, inclusiv prin crearea și funcționarea adecvată a SCC-urilor. Astfel, în vederea susținerii dezvoltării Structurilor Comunitare Consultative la nivel local prin facilitarea dialogului social și civic, Fundația World Vision își propune să contribuie lacreșterea participării active la procesul decizional al SCC-urilor, implicând un număr minim de 120 de reprezentanți ai ONG-urilor și anagajați ai instituțiilor publice centrale și locale în pilotarea și implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunități selectate în prezenta intervenție în conformitate cu obiectivele proiectului.

În cadrul întâlnirii din orașul Negrești, care a avut loc la sediul Fundației World Vision, Biroul Regional Iași&Vaslui, au participat peste 28 de lideri comunitari din localitățile Rafaila, Rebricea, Laza și Țibănești, lideri care sunt și membri ai SCC-urilor locale.

În cadrul dezbaterilor au fost identificate câteva probleme ce impedică după părerea participanților buna funcționare și extindere la nivel național ale acestor structuri. Cele mai accentuate fiind determinate, în opinia lor de specificul comunităților, lipsa legitimării coercitive ale acestor structuri,  lipsa resurselor financiare și personalul disproporțional cu numărul locuitorilor care nu pot răpunde la toate nevoile comunității.

Astfel, în cele 4 comunități pot fi întâlnite atât exemple de bună practică, în care lideri comunităților se mobilizează voluntar și acționează eficient în vederea soluționării problemelor comunitare, dar și cazuri în care mobilizarea liderilor este deficitară, determinată atât de o colaborare precară dintre aceștia, cât și de gravitatea problemelor din comunitate care nu pot fi soluționate doar printr-o simplă intervenție a liderilor comunitari și este nevoie de un cadru legislativ coercitiv. De această părere este Dna. Primar Cobuz Aurica din localitatea Țibănești,  care afirmă că pentru o funcționare eficientă a CCC-urile este nevoie ca membrii acestor structuri ,,să fie ajutate de lege ca să poată avea acces în curțile și casele oamenilor”, altfel aceștia nu au nici o putere de soluționare a problemei. Această idee a fost susținută și de dl,. Popovici Vasile, primar al localității Laza, care consideră necesar ca acestea structuri să existe o recunoaștere juridică și un statut bine definit, reglementat prin lege. De asemenea, participanții consideră necesară o campanie de informare la nivel național pentru a  încuraja membrii comunităților să se organizeze în SCC-uri, deoarece de cele mai multe ori la nivel de comunitate nu este cunoscut rolul și beneficiul pe care acestea  îl pot avea. Cel mai disputat aspect însă a fost cel referitor la remunerarea membrilor SCC și alocării unui buget separat din bugetul primăriilor pentru funcționarea acestora, părerile fiind împărțite între participanții care consideră ca interesul comunității este cel care motivează voluntar liderii comunității și că altfel există riscul creării unui mecanism artificial și birocratic, pe de o parte, iar pe de altă parte, au fost opinii care  exprimau  necesitatea remunerării  membrilor SCC sau măcar alocarea unui buget minim cheltuielilor administrative ale acestor structuri.

Spre finalul evenimentului, reprezentanții autorităților publice locale și-au manifestat intenția de a colabora cu Fundația World Vision în vederea redactării unei politici publice cu scopul de a revizui statutul actual al SCC-urilr prin identificarea împreună cu experți avizați în politici publice de soluțiile adecvate prin care Structurile Comunitare Consultative își pot crește vizibilitatea și importanța în comunitate, participând activ la procesul decizional în ceea ce privește protecția și drepturile copiilor.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative” programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019.

Pentru mai multe informații despre proiect nu ezitați să contactați Managerul de proiect, Alina Mazilu (telefon 0736 444 885, email alina_mazilu@wvi.org).