Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundația World Vision România (”Fundația”; “WVR”) persoană juridică română, autorizată să funcționeze prin sentința civilă nr. 15 din 11.02.1997, pronunțată de Tribunalul Municipiului București – Secția Contencios Administrativ în dosarul nr. 23/F/1997, cu sediul în București, str. Rotașului nr.7, sector 1, CUI: 9232411, rom_office@wvi.org, telefon 021 222 91 01, colectează şi prelucrează datele cu caracter personal aparținând persoanelor care participă la completarea chestionarului online.

Datele furnizate prin intermediul acestui chestionar vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE- “GDPR” (Regulamentul general privind protecția datelor) si legislația națională în vigoare. 

Persoanele vizate de prelucrare şi categoriile de date cu caracter personal

Fundaţia prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră în momentul completării chestionarului realizat de către Fundaţie, cu scopul de a vă cunoaşte: 

  • Date de identificare  – nume, prenume, genul, data naşterii, ţara şi judeţul de domiciliu;
  • Date de contact – adresa de email, numărul de telefon;
  • Date privind statul social: ocupaţia şi domeniul de activitate;
  • Date privind interese şi comportamente: motivaţia privind actul de donaţie;

Datele la care facem referire ne sunt necesare pentru a vă cunoaşte mai bine interesul dumneavoastră faţă de activitatea fundaţiei şi pentru a putea comunica cu dumneavoastră pe canalul de comunicare preferat, precum şi în scop statistic. Datele de contact (adresă de email şi număr de telefon) le vom putea folosi pentru a vă contacta ulterior cu privire la proiectele şi activitatea Fundaţiei, numai în baza consimţământului dumneavoastră.

În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal 

Fundaţia prelucrează datele menţionate în vederea gestionării procesului de aplicare a chestionarului online. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

  • cunoaşterea donatorilor noştri şi înţelegerea motivaţiilor şi intereselor acestora faţă de actul de donaţie, 
  • informarea cu privire la proiectele şi activitatea Fundaţiei, 
  • în scopuri statistice.

Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în baza următoarelor temeiuri legale:

  • art. 6 alin. 1 lit a) din Regulamentul (UE) 2016/679 – persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, 
  • art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul (UE) 2016/679 – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil; acest interes legitim constând în realizarea unor rapoarte statistice interne. 

Cum colectăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt obţinute de la dumneavoastră prin completarea acestui chestionar si a diferitelor formulare online de pe website-ul nostru.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Perioadele de timp pentru care datele prelucrate vor fi stocate în baza noastră de date sunt limitate şi în conformitate cu prevederile legale. Datele vor fi stocate pe o durată de 10 ani, de la data completării chestionarului sau până în momentul în care veţi decide să vă retrageţi consimţământul. Datele cu caracter personal vor fi șterse din baza de date, respectiv distruse la expirarea termenului de stocare şi/sau la data retragerii consimţământului. Retragerea consimțământului se va face prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail gdpr_wvromania@wvi.org

Destinatarii datelor cu caracter personal

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este permis doar acelor angajați WVR care vor gestiona efectiv procesul de aplicare/colectare a chestionarelor online precum şi acţiunile ulterioare de comunicare cu dvs. Dezvăluim aceste date dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, precum şi terţilor autorizaţi cu gestionarea bazei de date a Fundaţiei, în baza contractelor încheiate cu aceştia. 

Transferuri către state terțe

Datele dvs. nu sunt transferate de Fundație către alte state terțe. 

Măsuri de securitate

În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Fundaţia alocă resursele necesare şi disponibile pentru implementarea măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate în sensul asigurării confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale Fundației, scopurile în care se prelucrează datele, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate; 

b) Dreptul de acces la date: aveți dreptul de a obține din partea Fundației confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu prelucrate de către aceasta, precum și accesul la aceste date; puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de către dumneavoastră, fundația poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceţi cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

c) Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține rectificarea de către Fundaţie a datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete; 

d) Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul de a obține din partea Fundației, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, iar Fundația are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există temei juridic pentru prelucrare; (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 e) Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține din partea Fundației, limitarea prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal care vă privesc în următoarele cazuri: (1) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Fundației să verifice exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; (3) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Fundației prevalează supra drepturilor dumneavoastră;

f) Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Fundație, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de către Fundație către alt operator de date, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic; 

g) Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri;

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest derept nu se aplică în cazul în care decizia: (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract; (2) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern; (3) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate;

i) Dreptul de a vă adresa ANSPDCP sau justiţiei.

Dorim să vă informăm cu privire la proiectele şi activitatea Fundaţiei. Pentru a vă comunica informaţii de interes pentru dumneavoastră putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de donator (de ex., vârstă, gen, motivaţia privind actul de donaţie) pentru a vă crea un profil. Deciziile luate în baza acestora nu au efecte juridice asupra dumneavoastră şi nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. Aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră şi nu implică procese decizionale automatizate.

Vă puteți retrage consimtământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către Fundație pe baza consimțământului. Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările realizate în baza acestuia până la momentul retragerii. 

Exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, se poate realiza depunând o cerere scrisă, datată și semnată, la Fundație, la adresa: Str. Rotașului, nr. 7, Sector 1, Bucureşti sau pe email la gdpr_wvromania@wvi.org.

Responsabilul cu protecţia datelor al Fundației poate fi contactat la adresa: Str. Rotașului, nr. 7, Sector 1, Bucureşti sau pe email la gdpr_wvromania@wvi.org