Alege școala!

Spune DA! educației și privește spre viitor

Proiectele sunt cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritatea de investiții 10(i) Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Educația joacă cel mai important rol în dezvoltarea copiilor, încă de la cele mai mici vârste. În comunitățile rurale totuși, acest lucru nu este conștientizat de mare parte dintre părinți, ceea ce face participarea școlară să fie foarte scăzută, iar rata de părăsire timpurie a școlii mult mai mare decât în urban. De aceea, e nevoie să educăm atât copiii, cât și părinții, pentru ca aceștia să poată înțelege cât de importantă este școala pentru viitorul lor. Ne dorim să-i încurajăm pe copii să meargă la școală și să le arătăm cât de important este pentru viitorul lor să-i ajutăm să transforme educația într-o prioritate.
Proiectele Alege Școala sunt desfășurate de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română în multiple regiuni la nivel național. Prin aceste proiecte se urmărește prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în comunitățile rurale din România, precum și încurajarea participării școlare și facilitarea accesului copiilor la educația de calitate. Unite de un scop comun, proiectele sunt caracterizate de particularități ce constau în obiective și direcții de acțiune specifice, stabilite în funcție de nevoile fiecărei comunități în care suntem prezenți.

Partener principal

Află mai multe despre proiectele Alege școala!

Proiectele se desfășoară pentru o perioadă de 36 de luni în 7 județe din România: Ialomița, Vâlcea, Dolj, Cluj, Constanța, Prahova și Vaslui, având în grupul țintă antepreșcolari, preșcolari și elevi, precum și părinții acestora. Fiecare comunitate are nevoi diferite, de aceea și pluralitatea acestor proiecte, care sunt specifice fiecărei comunități, urmărind un impact semnificativ în dezvoltarea tuturor copiilor.

 • Provocări

 • null
  27.1% dintre copiii din mediul rural părăsesc școala înainte de vreme
 • null
  Nivelul scăzut de educație al părinților din mediul rural, care de cele mai multe ori nu au o școală terminată și nu înțeleg importanța participării școalre a celor mici.
 • null
  Discriminarea și excluziunea socială își pun amprenta într-un mod negativ asupra dezvoltării copiilor și cauzează scăderea motivației de participare școlară.
 • null
  Posibilitățile financiare reduse și subfinanțarea educației fac dificil accesul la educație pentru copiii din comunitățile vizate de proiect.
 • Scopul proiectului

 • Reducerea numărului de copii și elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, din comunitățile Sopot, Predești, Parpanița și Băilești, prin operaționalizarea și sustenabilizarea unui continuum de servicii și de măsuri destinate unui număr de 691 de antepreșcolari, preșcolari și școlari din clasele primare și gimnaziale și părinții lor, dintre care 100% beneficiază de măsuri și servicii integrate, implementate de echipe pluridisciplinare atât în cadrul unor centre de resurse educaționale, cât și prin intermediul serviciilor educaționale oferite de către partenerii asociați din proiect.
 • Obiective

 • null
  Identificarea și prioritizarea nevoilor și oportunităților, în vederea elaborării și implementării unui plan multisectorial de intervenție integrată pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru cei 691 de antepreșcolari, preșcolari și școlari din grupul țintă;
 • null
  Implementarea la nivelul celor 4 școli selectate din județele Dolj și Vaslui a unui plan inovativ de măsuri integrate ce vizează facilitarea și creșterea accesului la învățământ, prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, îmbunătățirea participării și menținerea în sistemul de învățământ a copiilor din grupul țintă, prin oferirea de programe integrate de tip Școala după școală, educație remedială și metode non-formale;
 • null
  Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor educaționale la nivelul celor 4 școli selectate din județele Dolj și Vaslui, în vederea creșterii calității mediului de învățare și facilitarea integrării sociale a celor 691 de copii aflați în situații de risc din comunitățile vizate;
 • null
  Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, prin dezvoltarea de acțiuni interinstituționale care promovează voluntariatul și cetățenia activă.
 • Principalele activități

 • null
  Dezvoltarea și implementarea programelor de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație și a acțiunilor de prevenire/reducere a părăsirii timpurii a școlii;
 • null
  Dezvoltarea unui model de grădiniță prietenoasă centrată pe nevoile copiilor;
 • null
  Derularea a două programe de tip Școală după școală special adaptate nevoilor copiilor din învățământul primar și copiilor din învățământul gimnazial;
 • null
  Organizarea de școli de vară/ grădinițe estivale, școli duminicale, cluburi tematice, excursii și tabere școlare cu componentă educațională, sesiuni de lucru pe teme de: sănătate, igienă și nutriție;
 • null
  Programul Școala părinților: informare, consiliere și educație parentală pentru părinții/tutorii copiilor din grupul țintă;
 • null
  Servicii integrate de consiliere socială și dezvoltare personală susținute de un asistent social, psihopedagog, psiholog;
 • null
  Întâlniri de lucru între personalul didactic și alți profesioniști pentru a facilita accesul copiilor la educație;
 • null
  Dotarea și echiparea spațiilor educaționale și crearea unor Centre de Resurse Educaționale;
 • null
  Parteneriate între școli, comunitate, Biserică, autorități locale, angajatori și/sau antreprenori.
 • Provocări

 • null
  Participarea școlară scăzută în toate formele de învățământ în comunitățile vizate de proiect din județul Vâlcea;
 • null
  Un grad scăzut de conștientizare al părinților în ceea ce privește importanța educației, care duce de multe ori la părăsirea timpurie a școlii de către elevi;
 • null
  Comunicarea defectuoasă dintre cadrele didactice și părinți, care face dificilă relația de colaborare dintre aceștia, uneori inexistentă;
 • null
  Lipsa activităților extra-curriculare în localitățile vizate;
 • null
  Lipsa de educație a comunității în general cu privire la importanța școlii.
 • Scopul proiectului

 • Creșterea participării școlare a copiilor din învățământul preșcolar și școlar până la finalizarea învățământului obligatoriu și prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin susținerea unor mecanisme eficiente și inovatoare de dezvoltare și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației în comunitățile vizate din județul Vâlcea: Dobrești, comuna Dănicei, Drăgoești 2, comuna Drăgoești, Stupărei, comuna Mihăiești, Frâncești 1, comuna Frâncești și Bujoreni, comuna Bujoreni.
 • Obiective

 • null
  Creșterea gradului de conștientizare al părinților asupra importanței educației timpurii a copiilor de 0-6 ani.
 • null
  Creșterea nivelului de adaptabilitate la activitățile educaționale pentru 245 de antepreșcolari și preșcolari.
 • null
  Creșterea atractivității școlii și a frecvenței școlare a 715 elevi din ciclurile primar și gimnazial din cele 5 comunități rurale din județul Vâlcea, prin diversificarea ofertei educaționale;
 • null
  Creșterea numărului de tineri și adulți care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin implementarea unui program de tip „A doua șansă” adresat unui număr de 50 de copii/tineri/adulți din mediul rural.
 • null
  Conștientizarea populației din cele 5 comunități rurale din județul Vâlcea asupra importanței educației.
 • null
  Dezvoltarea profesională a 65 de cadre didactice și personalului de sprijin din cele 5 școli vulnerabile vizate, prin organizarea unor cursuri de formare specializate.
 • Principalele activități

 • null
  Organizarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor educației și de promovare a educației incluzive;
 • null
  Program de pregătire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani pentru includerea în sistemul de învățământ (ateliere pentru copii și părinți, sesiuni de educație parentală, acordare de subvenții);
 • null
  Activități destinate copiilor preșcolari – activități suport pentru trecerea de la grădiniță în clasa pregătitoare (ateliere pentru copii, activități tip „Ziua portilor deschise” și întâlniri cadre didactice – părinți, sesiuni de educație parentală);
 • null
  Derularea unui program de tip „Școală după Școala” și remedial adaptat nevoilor copiilor din ciclul primar (activități remediale în principal la matematică și comunicare, activități extracurriculare, consiliere comportamentală și psihologică);
 • null
  Derularea unui program socio-educațional tip „Școală după Școala” și remedial adaptat nevoilor copiilor din ciclul gimnazial;
 • null
  Derularea unui program de activități extracurriculare adresat copiilor școlari (ateliere pe teme date, tabere de vară, școala de duminică, concurs de creație;
 • null
  Școala părinților – sesiuni de consiliere pentru părinți;
 • null
  Activități specifice programului A doua șansă pentru copiii și tinerii din proiect;
 • null
  Dotarea și echiparea spațiilor educaționale și crearea unor centre de educație non-formală;
 • null
  Dezvoltarea de parteneriate între școli, comunitate, Biserică, autorități locale, angajatori și/sau antreprenori, în vederea conștientizării locale asupra importanței educației;
 • null
  Organizarea unor schimburi de experiență și workshopuri tematice pentru creșterea calității și diversității serviciilor educaționale desfășurate în comunitate;
 • null
  Organizarea unui program de dezvoltare a capacității resurselor umane din școlile vizate de proiect și susținerea a două cursuri acreditate pentru 65 de cadre didactice;
 • null
  Program de atragere și menținere a cadrelor didactice calificate în școlile implicate în proiect prin crearea și dezvoltarea unei rețele de sprijin profesional între cadrele didactice din școlile asociate.
 • Provocări

 • null
  Participarea școlară scăzută în comunitățile selectate în proiect;
 • null
  Lipsa de educație a părinților în ceea ce privește importanța participării și frecvenței școlare;
 • null
  1036 de copii din comunitățile vizate în proiect se află în situații de risc în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii;
 • null
  Oamenii din comunitate nu știu ce pot face pentru a se implica în procesul educațional și preferă să nu intervină;
 • null
  Insuficiența personalului didactic calificat în școlile din comunitățile vizate;
 • null
  Gradul ridicat de discriminare și excluziune socială, mai ales în ceea ce privește copiii ce provin din familii vulnerabile.
 • Scopul proiectului

 • Reducerea numărului de copii și elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii din localitățile Armășești, Roșiorii, Maia, Vălenii de Munte, Medgidia, Rădulești și Drăgoești, prin operaționalizarea și sustenabilizarea unor servicii și măsuri destinate unui număr de 1036 de antepreșcolari, preșcolari și școlari din clasele primare și gimnaziale aflați în situații de risc și părinților lor, dintre care 100% beneficiază de măsuri și servicii integrate, implementate de echipe pluridisciplinare atât în cadrul unor centre de resurse educaționale, cât și prin intermediul serviciilor educaționale oferite de către partenerii asociați din proiect.
 • Obiective

 • null
  Implementarea la nivelul celor 7 școli selectate din județele Ialomița, Constanța și Prahova a unui plan inovativ de măsuri integrate ce vizează facilitarea și creșterea accesului la învățământ, prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, îmbunătățirea participării și menținerea în sistemul de învățământ a celor 1036 de copii din proiect, prin oferirea de programe integrate de tip „Școală după școală”, educație remedială și metode non-formale;
 • null
  Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor educaționale la nivelul celor 7 școli selectate din județele Ialomița, Constanța și Prahova, în vederea creșterii calității mediului de învățare și facilitarea integrării sociale a celor 1036 de copii din proiect;
 • null
  Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, prin dezvoltarea de acțiuni interinstituționale care promovează voluntariatul și cetățenia activă;
 • null
  Creșterea gradului de conștientizare a părinților asupra importanței educației și creșterea accesului și participării la educație și în acțiuni de prevenire/reducere a părăsirii timpurii a școlii pentru cei 1036 de copii din proiect;
 • null
  Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței educației în rândul membrilor comunității, cadrelor didactice și altor actori de la nivelul comunităților locale;
 • null
  Asigurarea managementului și coordonării proiectului și transferul modelelor dezvoltate și implementate, către actorii responsabili la nivel comunitar, cu privire la prevenirea abandonului școlar și la menținerea în educație a copiilor implicați în proiect.
 • Principalele activități

 • null
  Organizarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor educației și de promovare a educației incluzive;
 • null
  Program de pregătire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani pentru includerea în sistemul de învățământ (ateliere pentru copii și părinți, sesiuni de educație parentală, acordare de subvenții);
 • null
  Activități destinate copiilor preșcolari – activități suport pentru trecerea de la grădiniță în clasa pregătitoare atât pentru copii, cât și pentru părinți;
 • null
  Program de tip „Școală după Școală” și remedial, adaptat nevoilor copiilor din ciclul primar (activități remediale în principal la matematică și comunicare, activități extracurriculare, consiliere comportamentală și psihologică);
 • null
  Program socio-educațional tip „Școală după Școala” și remedial adaptat nevoilor copiilor din ciclul gimnazial din Vălenii de Munte;
 • null
  Activități extracurriculare adresate copiilor antepreșcolari și școlari (ateliere pe teme date, tabere de vară, școala de duminică, concurs de creație);
 • null
  Școala părinților –  sesiuni de consiliere pentru părinți;
 • null
  Activități specifice programului A doua șansă pentru copiii și tinerii din proiect;
 • null
  Întâlniri de lucru și instruiri pentru a facilita colaborarea personalului didactic şi de sprijin cu alți profesioniști;
 • null
  Dotarea și echiparea spațiilor educaționale și crearea unor centre de educație non-formală;
 • null
  Dezvoltarea de parteneriate între școli, comunitate, Biserică, autorități locale, angajatori și/sau antreprenori, în vederea conștientizării locale asupra importanței educației;
 • null
  Activități de promovare a voluntariatului, a cetățeniei active și a multiculturalismului în rândul copiilor prin implicarea acestora în diverse evenimente și competiții.
Dolj și Vaslui
 • Provocări

 • null
  27.1% dintre copiii din mediul rural părăsesc școala înainte de vreme
 • null
  Nivelul scăzut de educație al părinților din mediul rural, care de cele mai multe ori nu au o școală terminată și nu înțeleg importanța participării școalre a celor mici.
 • null
  Discriminarea și excluziunea socială își pun amprenta într-un mod negativ asupra dezvoltării copiilor și cauzează scăderea motivației de participare școlară.
 • null
  Posibilitățile financiare reduse și subfinanțarea educației fac dificil accesul la educație pentru copiii din comunitățile vizate de proiect.
 • Scopul proiectului

 • Reducerea numărului de copii și elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, din comunitățile Sopot, Predești, Parpanița și Băilești, prin operaționalizarea și sustenabilizarea unui continuum de servicii și de măsuri destinate unui număr de 691 de antepreșcolari, preșcolari și școlari din clasele primare și gimnaziale și părinții lor, dintre care 100% beneficiază de măsuri și servicii integrate, implementate de echipe pluridisciplinare atât în cadrul unor centre de resurse educaționale, cât și prin intermediul serviciilor educaționale oferite de către partenerii asociați din proiect.
 • Obiective

 • null
  Identificarea și prioritizarea nevoilor și oportunităților, în vederea elaborării și implementării unui plan multisectorial de intervenție integrată pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru cei 691 de antepreșcolari, preșcolari și școlari din grupul țintă;
 • null
  Implementarea la nivelul celor 4 școli selectate din județele Dolj și Vaslui a unui plan inovativ de măsuri integrate ce vizează facilitarea și creșterea accesului la învățământ, prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, îmbunătățirea participării și menținerea în sistemul de învățământ a copiilor din grupul țintă, prin oferirea de programe integrate de tip Școala după școală, educație remedială și metode non-formale;
 • null
  Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor educaționale la nivelul celor 4 școli selectate din județele Dolj și Vaslui, în vederea creșterii calității mediului de învățare și facilitarea integrării sociale a celor 691 de copii aflați în situații de risc din comunitățile vizate;
 • null
  Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, prin dezvoltarea de acțiuni interinstituționale care promovează voluntariatul și cetățenia activă.
 • Principalele activități

 • null
  Dezvoltarea și implementarea programelor de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație și a acțiunilor de prevenire/reducere a părăsirii timpurii a școlii;
 • null
  Dezvoltarea unui model de grădiniță prietenoasă centrată pe nevoile copiilor;
 • null
  Derularea a două programe de tip Școală după școală special adaptate nevoilor copiilor din învățământul primar și copiilor din învățământul gimnazial;
 • null
  Organizarea de școli de vară/ grădinițe estivale, școli duminicale, cluburi tematice, excursii și tabere școlare cu componentă educațională, sesiuni de lucru pe teme de: sănătate, igienă și nutriție;
 • null
  Programul Școala părinților: informare, consiliere și educație parentală pentru părinții/tutorii copiilor din grupul țintă;
 • null
  Servicii integrate de consiliere socială și dezvoltare personală susținute de un asistent social, psihopedagog, psiholog;
 • null
  Întâlniri de lucru între personalul didactic și alți profesioniști pentru a facilita accesul copiilor la educație;
 • null
  Dotarea și echiparea spațiilor educaționale și crearea unor Centre de Resurse Educaționale;
 • null
  Parteneriate între școli, comunitate, Biserică, autorități locale, angajatori și/sau antreprenori.
Vâlcea
 • Provocări

 • null
  Participarea școlară scăzută în toate formele de învățământ în comunitățile vizate de proiect din județul Vâlcea;
 • null
  Un grad scăzut de conștientizare al părinților în ceea ce privește importanța educației, care duce de multe ori la părăsirea timpurie a școlii de către elevi;
 • null
  Comunicarea defectuoasă dintre cadrele didactice și părinți, care face dificilă relația de colaborare dintre aceștia, uneori inexistentă;
 • null
  Lipsa activităților extra-curriculare în localitățile vizate;
 • null
  Lipsa de educație a comunității în general cu privire la importanța școlii.
 • Scopul proiectului

 • Creșterea participării școlare a copiilor din învățământul preșcolar și școlar până la finalizarea învățământului obligatoriu și prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin susținerea unor mecanisme eficiente și inovatoare de dezvoltare și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației în comunitățile vizate din județul Vâlcea: Dobrești, comuna Dănicei, Drăgoești 2, comuna Drăgoești, Stupărei, comuna Mihăiești, Frâncești 1, comuna Frâncești și Bujoreni, comuna Bujoreni.
 • Obiective

 • null
  Creșterea gradului de conștientizare al părinților asupra importanței educației timpurii a copiilor de 0-6 ani.
 • null
  Creșterea nivelului de adaptabilitate la activitățile educaționale pentru 245 de antepreșcolari și preșcolari.
 • null
  Creșterea atractivității școlii și a frecvenței școlare a 715 elevi din ciclurile primar și gimnazial din cele 5 comunități rurale din județul Vâlcea, prin diversificarea ofertei educaționale;
 • null
  Creșterea numărului de tineri și adulți care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin implementarea unui program de tip „A doua șansă” adresat unui număr de 50 de copii/tineri/adulți din mediul rural.
 • null
  Conștientizarea populației din cele 5 comunități rurale din județul Vâlcea asupra importanței educației.
 • null
  Dezvoltarea profesională a 65 de cadre didactice și personalului de sprijin din cele 5 școli vulnerabile vizate, prin organizarea unor cursuri de formare specializate.
 • Principalele activități

 • null
  Organizarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor educației și de promovare a educației incluzive;
 • null
  Program de pregătire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani pentru includerea în sistemul de învățământ (ateliere pentru copii și părinți, sesiuni de educație parentală, acordare de subvenții);
 • null
  Activități destinate copiilor preșcolari – activități suport pentru trecerea de la grădiniță în clasa pregătitoare (ateliere pentru copii, activități tip „Ziua portilor deschise” și întâlniri cadre didactice – părinți, sesiuni de educație parentală);
 • null
  Derularea unui program de tip „Școală după Școala” și remedial adaptat nevoilor copiilor din ciclul primar (activități remediale în principal la matematică și comunicare, activități extracurriculare, consiliere comportamentală și psihologică);
 • null
  Derularea unui program socio-educațional tip „Școală după Școala” și remedial adaptat nevoilor copiilor din ciclul gimnazial;
 • null
  Derularea unui program de activități extracurriculare adresat copiilor școlari (ateliere pe teme date, tabere de vară, școala de duminică, concurs de creație;
 • null
  Școala părinților – sesiuni de consiliere pentru părinți;
 • null
  Activități specifice programului A doua șansă pentru copiii și tinerii din proiect;
 • null
  Dotarea și echiparea spațiilor educaționale și crearea unor centre de educație non-formală;
 • null
  Dezvoltarea de parteneriate între școli, comunitate, Biserică, autorități locale, angajatori și/sau antreprenori, în vederea conștientizării locale asupra importanței educației;
 • null
  Organizarea unor schimburi de experiență și workshopuri tematice pentru creșterea calității și diversității serviciilor educaționale desfășurate în comunitate;
 • null
  Organizarea unui program de dezvoltare a capacității resurselor umane din școlile vizate de proiect și susținerea a două cursuri acreditate pentru 65 de cadre didactice;
 • null
  Program de atragere și menținere a cadrelor didactice calificate în școlile implicate în proiect prin crearea și dezvoltarea unei rețele de sprijin profesional între cadrele didactice din școlile asociate.
Ialomița, Prahova și Constanța
 • Provocări

 • null
  Participarea școlară scăzută în comunitățile selectate în proiect;
 • null
  Lipsa de educație a părinților în ceea ce privește importanța participării și frecvenței școlare;
 • null
  1036 de copii din comunitățile vizate în proiect se află în situații de risc în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii;
 • null
  Oamenii din comunitate nu știu ce pot face pentru a se implica în procesul educațional și preferă să nu intervină;
 • null
  Insuficiența personalului didactic calificat în școlile din comunitățile vizate;
 • null
  Gradul ridicat de discriminare și excluziune socială, mai ales în ceea ce privește copiii ce provin din familii vulnerabile.
 • Scopul proiectului

 • Reducerea numărului de copii și elevi aflați în risc de părăsire timpurie a școlii din localitățile Armășești, Roșiorii, Maia, Vălenii de Munte, Medgidia, Rădulești și Drăgoești, prin operaționalizarea și sustenabilizarea unor servicii și măsuri destinate unui număr de 1036 de antepreșcolari, preșcolari și școlari din clasele primare și gimnaziale aflați în situații de risc și părinților lor, dintre care 100% beneficiază de măsuri și servicii integrate, implementate de echipe pluridisciplinare atât în cadrul unor centre de resurse educaționale, cât și prin intermediul serviciilor educaționale oferite de către partenerii asociați din proiect.
 • Obiective

 • null
  Implementarea la nivelul celor 7 școli selectate din județele Ialomița, Constanța și Prahova a unui plan inovativ de măsuri integrate ce vizează facilitarea și creșterea accesului la învățământ, prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, îmbunătățirea participării și menținerea în sistemul de învățământ a celor 1036 de copii din proiect, prin oferirea de programe integrate de tip „Școală după școală”, educație remedială și metode non-formale;
 • null
  Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor educaționale la nivelul celor 7 școli selectate din județele Ialomița, Constanța și Prahova, în vederea creșterii calității mediului de învățare și facilitarea integrării sociale a celor 1036 de copii din proiect;
 • null
  Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, prin dezvoltarea de acțiuni interinstituționale care promovează voluntariatul și cetățenia activă;
 • null
  Creșterea gradului de conștientizare a părinților asupra importanței educației și creșterea accesului și participării la educație și în acțiuni de prevenire/reducere a părăsirii timpurii a școlii pentru cei 1036 de copii din proiect;
 • null
  Creșterea gradului de conștientizare asupra importanței educației în rândul membrilor comunității, cadrelor didactice și altor actori de la nivelul comunităților locale;
 • null
  Asigurarea managementului și coordonării proiectului și transferul modelelor dezvoltate și implementate, către actorii responsabili la nivel comunitar, cu privire la prevenirea abandonului școlar și la menținerea în educație a copiilor implicați în proiect.
 • Principalele activități

 • null
  Organizarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor educației și de promovare a educației incluzive;
 • null
  Program de pregătire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani pentru includerea în sistemul de învățământ (ateliere pentru copii și părinți, sesiuni de educație parentală, acordare de subvenții);
 • null
  Activități destinate copiilor preșcolari – activități suport pentru trecerea de la grădiniță în clasa pregătitoare atât pentru copii, cât și pentru părinți;
 • null
  Program de tip „Școală după Școală” și remedial, adaptat nevoilor copiilor din ciclul primar (activități remediale în principal la matematică și comunicare, activități extracurriculare, consiliere comportamentală și psihologică);
 • null
  Program socio-educațional tip „Școală după Școala” și remedial adaptat nevoilor copiilor din ciclul gimnazial din Vălenii de Munte;
 • null
  Activități extracurriculare adresate copiilor antepreșcolari și școlari (ateliere pe teme date, tabere de vară, școala de duminică, concurs de creație);
 • null
  Școala părinților –  sesiuni de consiliere pentru părinți;
 • null
  Activități specifice programului A doua șansă pentru copiii și tinerii din proiect;
 • null
  Întâlniri de lucru și instruiri pentru a facilita colaborarea personalului didactic şi de sprijin cu alți profesioniști;
 • null
  Dotarea și echiparea spațiilor educaționale și crearea unor centre de educație non-formală;
 • null
  Dezvoltarea de parteneriate între școli, comunitate, Biserică, autorități locale, angajatori și/sau antreprenori, în vederea conștientizării locale asupra importanței educației;
 • null
  Activități de promovare a voluntariatului, a cetățeniei active și a multiculturalismului în rândul copiilor prin implicarea acestora în diverse evenimente și competiții.

Rezultatele proiectelor

0
de copii înregistrați în proiecte
0
adulți reintegrați în sistemul educaţional prin programul „A doua șansă”
0
Centre de Resurse Educaţionaledotate și echipate cu echipamente IT și materiale auxiliare/consumabile
0
de părinți participanți în programe de educaţie parentală prin Școala Părinţilor
0
de elevi au primit sesiuni de consiliere socială și dezvoltare personală
0
copii în tabere educaţionale
0
Program de atragere și menţinerea cadrelor didactice calicate în școlile din proiect
0
de elevi au primit consiliere psihologică/ vocaţională/ școlară
0
de copii au primit ghiozdane complet echipate

Contribuția ta

Proiectele Alege școala au ca scop principal reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, prin implicarea părinților, cadrelor didactice și a întregii comunități în procesul educațional. Misiunea noastră este aceea de a facilita accesul la o educație de calitate pentru toți copiii, de la cele mai mici vârste. Aceste proiecte ne ajută să identificăm acele nevoi care dor cel mai tare în comunitățile vulnerabile și să acționăm pentru a produce o schimbare cu impact major în dezvoltarea copiilor.
Contribuția ta este importantă, pentru că ne ajută să continuăm să cercetăm nevoile copiilor din comunitățile vulnerabile și să le facilităm accesul la educație într-un mediu sigur și prietenos.