„Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Struct


„Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019


Fundația World Vision România 
implementeaza proiectul ,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „Cresterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”. 

Proiectul isi propune obiective ambitioase: 

1. Politica publica alternativa in domeniul „asistentei sociale” elaborata de Fundatia World Vision Romania, cu participarea autoritatilor publice locale si centrale. Politica publica propusa va fi supusa spre aprobare decidentilor politici.

2. Modificarea si completarea Legii 292/2011 care reglementeaza regimul juridic al Consiliilor Comunitare Consultative. (proiect de lege acceptat).

OBIECTIV GENERAL:Capacitarea ONG-urilor si a autorităților publice cu scopul de a analiza, evalua, formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern . Din această perspectivă, grupul țintă al proiectului va fi instruit pentru a-și dezvolta capacitatea de a analiza, corela și completa legislația în vigoare privind funcționarea Structurilor Comunitare Consutative –SCC, ca structuri de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității.Acest obiectiv va fi atins prin obiectivele specifice, contribuindu-se astfel total la obiectivul specific POCA 1.1 “Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetațeni si mediul de afaceri în concordanța cu SCAP”.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1. Consolidarea capacității grupului țintă format din 35 reprezentanți ai ONG-urilor, pentru a analiza, evalua și amenda politici publice din domeniul asistenței sociale și dezvoltarea abilităților de mobilizare comunitară a acestora, prin livrarea unui program de formare în domeniul schimbării sociale;

Obiectiv specific 2. Facilitarea dialogului social și civic și creșterea participării active la procesul decizional , prin implicarea a 120 reprezentanți ai ONG-urilor și anagajați ai instituțiilor publice centrale și locale în pilotarea și implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunități selectate în prezenta intervenție; Prin propunerea de proiecte de completare și reglementare a regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative, modelul va fi replicat la nivel național și va impacta toate regiunile de dezvoltare, proiectul având în acest fel un caracter național.

Obiectiv specific 3. Completarea legislației în vigoare și definirea regimului juridic cu privire la operaționalizarea Structurilor Comunitare Consultative ca structuri de sprijin de sprijin în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității, prin analiza, evaluarea și modificarea normelor de funcționare a acestora. 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European