O nouă şansă la educaţie pentru 1211 de copii şi adulţi din judeţul Cluj

14 mai 2018
Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea NVO nouă şansă la educaţie pentru 1211 de copii şi adulţi din judeţul Cluj  Fundația World Vision România în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Comuna Sînpaul și unitățile de învățământ preuniversitar asociate: Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici, Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială “Tamas Gyula” Mera, Școala Gimnazială “Ion Alexandru” Sînpaul, Școala Gimnazială Poieni anunță începerea proiectului „Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”. Proiectul are ca scop principal creșterea gradului de bunăstare al comunității prin participare școlară în învățământul obligatoriu din Romania ca rezultat al implementării de programe educaționale de tip ”A doua Șansă”, ,,Școală după Școală’’ şi educaţie remedială pentru 1211 antepreșcolari, școlari și copii/tineri/adulți care au părăsit sistemul de educație, din cinci comunități rurale din judetul Cluj. Cel puțin 500 de copii vor beneficia de măsuri financiare și materiale care le vor permite frecventarea școlii, schimbarea atitudinii față de școală și de educație, scăderea șanselor de abandon și risc de abandon școlar.                                                                                                               Activităţile incluse în proiect urmăresc creșterea performanței școlare și menținerea în educație pentru 15 copii de vârstă antepreșcolară, 240 copii de vârstă preșcolară, 250 de copii din învățământul primar și 286 de copii din învățământul gimnazial. În acest sens, proiectul va asigura furnizarea serviciilor de consiliere și asistență educațională prin organizarea de activităţi precum „grădinița prietenoasă”, „ziua porților deschise la gradinita”,„Școala Părinților”, educație remedială și program de școală după şcoală, activități inovative și incluzive, activităţi de tipul programului “A doua șansă”, excursii și tabere școlare, instrumente educaționale interactive, sprijin financiar și material, acțiuni destinate îmbunătățirii și diversificării serviciilor educaționale oferite în comunitățile rurale prin schimburile de experiență și workshopuri tematice organizate pe întreaga perioadă de implementare.                                                                     Proiectul va include şi activităţi de dezvoltare a competențelor transversale pentru 70 de cadre didactice și personal de sprijin domenii care contribuie la prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin susţinerea activităţilor de educaţie parentală, metode de predare şi învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil. Pentru motivarea cadrelor didactice, proiectul va include şi acordarea de stimulente pentru performanţă (de tip bursă), pentru 15 cadre didactice.      Cele mai importante rezultate estimate prin proiect sunt: o metodologie de selecție și de lucru cu grupul țintă, 1.211 de membri ai grupului țintă selectați, un pachet integrat de servicii furnizat pentru educația antepreșcolară, un pachet integrat de servicii furnizat pentru educația preșcolară, un pachet integrat de servicii furnizat pentru educația școlară, work-shop-uri pentru schimburi de bune practici, work-shop-uri pentru încheierea de parteneriate cu actori locali, în vederea dezvoltării instituționale, 50 de absolventi ai programului ”A doua șansă”, 70 de cadre didactice calificate și formate, etc. Desfăşurat pe o perioadă de 36 de luni, proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin intervenții integrate, începând de la vârste foarte fragede, astfel încât să contribuie la conştinetizarea cu privire la importanţa educaţiei frecventarea unei forme de învăţământ de către copii din plăcere, în toate cele cinci şcoli asociate din județul Cluj. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.983.905,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 7.799.988,51 lei, echivalentă cu 97,70% din valoarea totala eligibilă aprobată.                                                                                                                        Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Romana Chioreanu
Manager Proiect
Fundația World Vision Romania
Telefon 0724-067040
Romana_Chioreanu@wvi.org
Gabriela Onofrei
Manager Comunicare
Fundaţia World Vision România
Telefon: 0744610745
E-mail: Gabriela_Onofrei@wvi.org

Despre proiect „Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritatea de investiții 10(i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”. Contract Nr. POCU/74/6/18/104571.      Despre Fundaţia World Vision România World Vision România este o fundaţie creştină care pune în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Am asumat un angajament civic şi creştin pentru a desfăşura programe pe termen lung în comunități rurale, cu accent pe educaţie, protecţia şi participarea copilului, agricultură şi antreprenoriat rural, sănătate. Credem că toți copiii, indiferent că trăiesc la sate sau în oraşe, au dreptul la şanse egale de dezvoltare.Aducem nevoile celor mai vulnerabili copii pe agenda publică și milităm pentru respectarea drepturilor lor. Propunem soluții de impact care au fost testate în programele noastre şi despre care știm că funcționează. Pregătim comunităţile pentru a ști cum să reacționeze în situații de urgență şi intervenim cu ajutor umanitar, atunci când este nevoie.